Böcker


Så här skriver en läsare om boken Alla i mål:


Jag vill bara säga att jag sitter med tårar i ögonen efter att ha sträckläst din bok ”Alla i mål”. Tack för en oerhört välskriven bok som för en gångs skull är lätt att förstå sig på! Har gått 3,5 av mina 4 år till mellanstadielärare och denna bok är utan tvekan den bästa vi haft på utbildningen. Återigen, TACK!

 
 

Den här boken kom i maj 2015 ut på Natur & Kultur. Boken är tänkt att möta det behov som finns i skolor av att veta mer om hur förstelärarreformen kan gestaltas i praktiken.

Den innehåller såväl teoretiska aspekter på evidensbaserad fortbildning som praktiska råd kring hur man både som organisation och individ kan hantera den nya roll som det innebär att vara förstelärare eller lektor.

Den behandlar också bakgrunden och syftet med reformen.


Förlag: Natur & Kultur

 

Förstelärare – En handbok

Det går att skapa en skola där alla elever når målen.Men om man ska nå dit krävs det att alla som är inblandade i skolans verksamhet ställer upp och hjälper till. Alla i mål ger tips och praktiska råd som lutar sig mot gedigen evidens och beprövad erfarenhet. Här beskrivs flera verkliga fall där skolutveckling har lett till en positiv förändring. Alla i mål - Skolutveckling på evidensbaserad grund är en handbok som innehåller konkreta checklistor för skolutveckling på alla nivåer, från huvudmannanivå till skolledning och ända ner till undervisande lärare.
Boken används också som kurslitteratur inom lärarutbildning.


Förlag: Natur & Kultur

Alla barn får inte en bra utbildning. Vi har fått en skola där de med sämre resultat misslyckas i allt högre grad men där de bästa eleverna också är sämre än tidigare.

Hur kunde det bli så? Jag analyserar de stora förändringar som skett under de senaste 25 åren med kommunaliseringen, avskaffandet av Skolöverstyrelsen och inte minst omvandlingen från en skola för alla till en skolmarknad för de starka.
Boken används också som kurslitteratur inom lärarutbildning.


Förlag: Leopard

Barnexperimentet – Svensk skola i fritt fall

Jag var i 17 år medlem i organisationen livets ord. Boken är en beskrivning av min väg in och ut ur organisationen och en beskrivning av några av de saker som karaktäriserade den medan jag var medlem.


Livets Ord är utan tvekan det mest dramatiska som hänt i den svenska frikyrkligheten sedan Pingströrelsen. Med min bok ville jag bidra till förståelsen av hur vi skall hantera auktoritära manipulativa ledare och hur det demokratiska samhället kan skydda sig mot försök att påverka det i fundamentalistisk riktning.


Förlag: Leopard

Livets Ord – Kontroll och manipulation i Jesu namn

Jag diskuterar i min bok Skapelsekonspirationen varför så många människor förkastar vetenskapen och vill ersätta den med trossatser. Jag skildrar den s.k. rörelsen för Intelligent Design och hur den med hjälp av pseudovetenskap, domstolar och lobbyverksamhet försöker omvandla samhället. Jag granskar kritiskt argumenten hos de ledande amerikanska förespråkarna och deras svenska avläggare som föreningen Genesis. Till sist diskuterar jag hur ID-rörelsen bör bemötas.


Förlag: Leopard

Skapelsekonspirationen – Fundamentalisternas angrepp på utvecklingsläran

Alla i mål – Skolutveckling på evidensbaserad grund. En handbok

Skola på vetenskaplig grund handlar om hur olika nivåer i skolans styrning, tillsammans med lärarprofessionen, kan skapa en bra skola för alla. Författarna Andreas Ryve, Kirsti Hemmi och Per Kornhall använder ett nydanande samarbetsprojekt mellan Västerås stad och Mälardalens högskola gällande matematikundervisning som utgångspunkt för diskussion om vilka vägar aktuell forskning pekar ut inför framtiden


https://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Pedagogik/Lararutbildning/Skola-pa-vetenskaplig-grund/


Förlag: Natur & Kultur

Skola på vetenskaplig grund

Korruption i Sverige? Nej, sådant sker inte här, det finns bara i andra länder. I svensk lagstiftning förekommer inte ens begreppet korruption, bara ”tagande av muta”.

Den politiska makten blir alltmer hopflätad med den ekonomiska. Lobbyister och politiska tjänstemän tar över agendan och fattar besluten. Per Kornhall skisserar därför en motstrategi för att återge medborgarna förtroendet för politiken och demokratin.


http://www.leopardforlag.se/bok/korruption-i-sverige/


Förlag: Leopard

Korruption i Sverige

Många pedagoger anser att nyliberala krafter hotar utbildningen på global nivå. I den här antologin argumenterar lärare och andra utbildningsexperter för att vi ska lämna detta synsätt bakom oss. Detta har vi kallat att ”vända upp och ned på systemet”, vilket innebär att placera lärare precis där de ska vara – vid rodret för utbildningssystemen över hela världen.


https://www.studentlitteratur.se/#9789144113890/Flip+the+Systemperkornhall.se


Förlag: Studentlitteratur

Flip the System - Förändra skolan från grunden

Rektor – en handbok tar upp många sidor av skolledarrollen men har ett tydligt fokus på det som forskning visat är det mest betydelsefulla i skolans ledarskap – hur du leder personalens

lärande och utveckling.


Med avstamp i forskning och egna erfarenheter från handledning av rektorer ger Per Kornhall dig uppmuntran och stöd, men även nödvändiga utmaningar i detta viktiga arbete. https://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Pedagogik/Skolutveckling/Rektor/


Här finns en videopresentation: https://youtu.be/8f8gnd3iG1Y


Förlag: Natur & Kultur

Rektor – En handbok

Boken riktar sig till lärare och har ett fokus på undervisning och på läraryrket som profession. Det är boken jag hade velat läst innan jag blev lärare. Den är tänkt som ett stöd för både nya och mer erfarna lärare i lärarrollen, professionsfrågor och utveckling av sin roll som lärare och sin undervisning.


Förlagets presentation: Lärare – en handbokFörlag: Natur & Kultur

Lärare – En handbok

Utgivna:

Hösten 2018 kom också mitt samarbete med Sara Hjelm och Eva Hartell ut. Det är en antologi där vi har samlat banbrytande forskningstexter inom utbildningsvetenskap och fått dem översatta till engelska. Vad jag vet är detta ett helt unikt projekt för att göra forskning mer tillgänglig för en större svensk publik.


Boken vänder sig till lärare och lärarstudenter som vill veta vad som verkligen ligger bakom när man säger ”forskningen har visat”. Det är mer spännande än man kan tro. Jag lovar!


Förlagets presentation: Nyckeltexter


Förlag: Natur & Kultur